Narsinghpur : Petrol & Diesel Price, Narsinghpur Petrol Rates, Narsinghpur Diesel Rates

Narsinghpur, Madhya Pradesh : Petrol & Diesel Price

Narsinghpur : Petrol Rate

13 April 2024
106.76
+0.00
Date Price Change
12 April 2024 106.76 +0.00
11 April 2024 106.76 +0.00
10 April 2024 106.76 +0.00
09 April 2024 106.76 +0.00
08 April 2024 106.76 +0.00
07 April 2024 106.76 +0.00
06 April 2024 106.76 +0.00
05 April 2024 106.76 +0.00
04 April 2024 106.76 +0.00
03 April 2024 106.76 +0.00
Narsinghpur Petrol Rate - April : Highest Price 106.76
Narsinghpur Petrol Rate - April : Lowest Price 106.76
Narsinghpur Petrol Rate - April : Average Price 106.76
Narsinghpur Petrol Rate - April : Opening Price (01 April) 106.76
Narsinghpur Petrol Rate - April : Closing Price (13 April) 106.76
Narsinghpur Petrol Rate - March : Highest Price 108.94
Narsinghpur Petrol Rate - March : Lowest Price 106.76
Narsinghpur Petrol Rate - March : Average Price 107.74
Narsinghpur Petrol Rate - March : Opening Price (01 March) 108.94
Narsinghpur Petrol Rate - March : Closing Price (31 March) 106.76
Narsinghpur Petrol Rate - February : Highest Price 108.94
Narsinghpur Petrol Rate - February : Lowest Price 108.94
Narsinghpur Petrol Rate - February : Average Price 108.94
Narsinghpur Petrol Rate - February : Opening Price (01 February) 108.94
Narsinghpur Petrol Rate - February : Closing Price (29 February) 108.94
Narsinghpur Petrol Rate - January : Highest Price 108.94
Narsinghpur Petrol Rate - January : Lowest Price 108.94
Narsinghpur Petrol Rate - January : Average Price 108.94
Narsinghpur Petrol Rate - January : Opening Price (01 January) 108.94
Narsinghpur Petrol Rate - January : Closing Price (31 January) 108.94
Narsinghpur - All Cities Near : Petrol Price

Narsinghpur : Diesel Rate

13 April 2024
92.14
+0.00
Date Price Change
12 April 2024 92.14 +0.00
11 April 2024 92.14 +0.00
10 April 2024 92.14 +0.00
09 April 2024 92.14 +0.00
08 April 2024 92.14 +0.00
07 April 2024 92.14 +0.00
06 April 2024 92.14 +0.00
05 April 2024 92.14 +0.00
04 April 2024 92.14 +0.00
03 April 2024 92.14 +0.00
Narsinghpur Diesel Rate - April : Highest Price 92.14
Narsinghpur Diesel Rate - April : Lowest Price 92.14
Narsinghpur Diesel Rate - April : Average Price 92.14
Narsinghpur Diesel Rate - April : Opening Price (01 April) 92.14
Narsinghpur Diesel Rate - April : Closing Price (13 April) 92.14
Narsinghpur Diesel Rate - March : Highest Price 94.19
Narsinghpur Diesel Rate - March : Lowest Price 92.14
Narsinghpur Diesel Rate - March : Average Price 93.07
Narsinghpur Diesel Rate - March : Opening Price (01 March) 94.19
Narsinghpur Diesel Rate - March : Closing Price (31 March) 92.14
Narsinghpur Diesel Rate - February : Highest Price 94.19
Narsinghpur Diesel Rate - February : Lowest Price 94.19
Narsinghpur Diesel Rate - February : Average Price 94.19
Narsinghpur Diesel Rate - February : Opening Price (01 February) 94.19
Narsinghpur Diesel Rate - February : Closing Price (29 February) 94.19
Narsinghpur Diesel Rate - January : Highest Price 94.19
Narsinghpur Diesel Rate - January : Lowest Price 0.00
Narsinghpur Diesel Rate - January : Average Price 88.11
Narsinghpur Diesel Rate - January : Opening Price (01 January) 94.19
Narsinghpur Diesel Rate - January : Closing Price (31 January) 94.19
Narsinghpur - All Cities Near : Diesel Price