ಗುವಾಹಟಿ : ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ, ಗುವಾಹಟಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರಗಳು, ಗುವಾಹಟಿ ಡೀಸೆಲ್ ದರಗಳು

ಗುವಾಹಟಿ, ಅಸ್ಸಾಂ : ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ

ಗುವಾಹಟಿ : ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ

24 ಜುಲೈ 2024
96.12
+0.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
23 ಜುಲೈ 2024 96.12 -1.01
22 ಜುಲೈ 2024 97.13 +0.00
21 ಜುಲೈ 2024 97.13 +0.00
20 ಜುಲೈ 2024 97.13 +0.00
19 ಜುಲೈ 2024 97.13 +0.00
18 ಜುಲೈ 2024 97.13 +0.00
17 ಜುಲೈ 2024 97.13 +0.00
16 ಜುಲೈ 2024 97.13 +0.00
15 ಜುಲೈ 2024 97.13 +0.00
14 ಜುಲೈ 2024 97.13 +0.00
ಗುವಾಹಟಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 97.13
ಗುವಾಹಟಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 96.12
ಗುವಾಹಟಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ - ಜುಲೈ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 97.05
ಗುವಾಹಟಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ - ಜುಲೈ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜುಲೈ) 97.13
ಗುವಾಹಟಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ - ಜುಲೈ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (24 ಜುಲೈ) 96.12
ಗುವಾಹಟಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 97.13
ಗುವಾಹಟಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 96.12
ಗುವಾಹಟಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ - ಜೂನ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 96.63
ಗುವಾಹಟಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ - ಜೂನ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜೂನ್) 96.12
ಗುವಾಹಟಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ - ಜೂನ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ಜೂನ್) 97.13
ಗುವಾಹಟಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 96.12
ಗುವಾಹಟಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 96.12
ಗುವಾಹಟಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ - ಮೇ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 96.12
ಗುವಾಹಟಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ - ಮೇ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಮೇ) 96.12
ಗುವಾಹಟಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ - ಮೇ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಮೇ) 96.12
ಗುವಾಹಟಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 96.12
ಗುವಾಹಟಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 96.12
ಗುವಾಹಟಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 96.12
ಗುವಾಹಟಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಏಪ್ರಿಲ್) 96.12
ಗುವಾಹಟಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ಏಪ್ರಿಲ್) 96.12
ಗುವಾಹಟಿ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ

ಗುವಾಹಟಿ : ಡೀಸೆಲ್ ದರ

24 ಜುಲೈ 2024
88.36
+0.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
23 ಜುಲೈ 2024 88.36 -1.00
22 ಜುಲೈ 2024 89.36 +0.00
21 ಜುಲೈ 2024 89.36 +0.00
20 ಜುಲೈ 2024 89.36 +0.00
19 ಜುಲೈ 2024 89.36 +0.00
18 ಜುಲೈ 2024 89.36 +0.00
17 ಜುಲೈ 2024 89.36 +0.00
16 ಜುಲೈ 2024 89.36 +0.00
15 ಜುಲೈ 2024 89.36 +0.00
14 ಜುಲೈ 2024 89.36 +0.00
ಗುವಾಹಟಿ ಡೀಸೆಲ್ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 89.36
ಗುವಾಹಟಿ ಡೀಸೆಲ್ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 88.36
ಗುವಾಹಟಿ ಡೀಸೆಲ್ ದರ - ಜುಲೈ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 89.28
ಗುವಾಹಟಿ ಡೀಸೆಲ್ ದರ - ಜುಲೈ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜುಲೈ) 89.36
ಗುವಾಹಟಿ ಡೀಸೆಲ್ ದರ - ಜುಲೈ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (24 ಜುಲೈ) 88.36
ಗುವಾಹಟಿ ಡೀಸೆಲ್ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 89.36
ಗುವಾಹಟಿ ಡೀಸೆಲ್ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 88.36
ಗುವಾಹಟಿ ಡೀಸೆಲ್ ದರ - ಜೂನ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 88.86
ಗುವಾಹಟಿ ಡೀಸೆಲ್ ದರ - ಜೂನ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜೂನ್) 88.36
ಗುವಾಹಟಿ ಡೀಸೆಲ್ ದರ - ಜೂನ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ಜೂನ್) 89.36
ಗುವಾಹಟಿ ಡೀಸೆಲ್ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 88.36
ಗುವಾಹಟಿ ಡೀಸೆಲ್ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 88.36
ಗುವಾಹಟಿ ಡೀಸೆಲ್ ದರ - ಮೇ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 88.36
ಗುವಾಹಟಿ ಡೀಸೆಲ್ ದರ - ಮೇ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಮೇ) 88.36
ಗುವಾಹಟಿ ಡೀಸೆಲ್ ದರ - ಮೇ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಮೇ) 88.36
ಗುವಾಹಟಿ ಡೀಸೆಲ್ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 88.36
ಗುವಾಹಟಿ ಡೀಸೆಲ್ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 88.36
ಗುವಾಹಟಿ ಡೀಸೆಲ್ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 88.36
ಗುವಾಹಟಿ ಡೀಸೆಲ್ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಏಪ್ರಿಲ್) 88.36
ಗುವಾಹಟಿ ಡೀಸೆಲ್ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ಏಪ್ರಿಲ್) 88.36
ಗುವಾಹಟಿ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ