ಹರಿಯಾಣ : ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ, ಹರಿಯಾಣ : ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರಗಳು, ಹರಿಯಾಣ : ಡೀಸೆಲ್ ದರಗಳು

ಹರಿಯಾಣ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ

ಹರಿಯಾಣ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಂಬಾಲಾ 24 ಜುಲೈ 2024 95.47
ಭಿವಾನಿ 24 ಜುಲೈ 2024 95.51
ಫರಿದಾಬಾದ್ 24 ಜುಲೈ 2024 95.49
ಫತೇಹಾಬಾದ್ 24 ಜುಲೈ 2024 95.96
ಗುರಗಾಂವ್ 24 ಜುಲೈ 2024 95.03
ಹಿಸಾರ್ 24 ಜುಲೈ 2024 95.65
ಜಜ್ಜರ್ 24 ಜುಲೈ 2024 95.03
ಜಿಂದ್ 24 ಜುಲೈ 2024 94.98
ಕೈತಾಲ್ 24 ಜುಲೈ 2024 95.00
ಕರ್ನಾಲ್ 24 ಜುಲೈ 2024 94.66
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ 24 ಜುಲೈ 2024 94.98
ಮಹೇಂದ್ರಗ h 24 ಜುಲೈ 2024 95.51
ಮೇವಾತ್ 24 ಜುಲೈ 2024 95.12
ನಹಾನ್ 24 ಜುಲೈ 2024 94.47
ಪಾಲ್ವಾಲ್ 24 ಜುಲೈ 2024 95.43
ಪಂಚಕುಲ 24 ಜುಲೈ 2024 95.81
ಪಾಣಿಪತ್ 24 ಜುಲೈ 2024 94.49
ರೇವಾರಿ 24 ಜುಲೈ 2024 94.65
ರೋಹ್ಟಕ್ 24 ಜುಲೈ 2024 95.23
ಸಿರ್ಸಾ 24 ಜುಲೈ 2024 96.24
ಸೋನಿಪತ್ 24 ಜುಲೈ 2024 94.92
ಯಮುನನಗರ 24 ಜುಲೈ 2024 95.23

ಹರಿಯಾಣ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಂಬಾಲಾ 24 ಜುಲೈ 2024 88.30
ಭಿವಾನಿ 24 ಜುಲೈ 2024 88.36
ಫರಿದಾಬಾದ್ 24 ಜುಲೈ 2024 88.33
ಫತೇಹಾಬಾದ್ 24 ಜುಲೈ 2024 88.78
ಗುರಗಾಂವ್ 24 ಜುಲೈ 2024 87.89
ಹಿಸಾರ್ 24 ಜುಲೈ 2024 88.48
ಜಜ್ಜರ್ 24 ಜುಲೈ 2024 87.89
ಜಿಂದ್ 24 ಜುಲೈ 2024 87.82
ಕೈತಾಲ್ 24 ಜುಲೈ 2024 87.85
ಕರ್ನಾಲ್ 24 ಜುಲೈ 2024 87.47
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ 24 ಜುಲೈ 2024 87.82
ಮಹೇಂದ್ರಗ h 24 ಜುಲೈ 2024 88.36
ಮೇವಾತ್ 24 ಜುಲೈ 2024 87.98
ನಹಾನ್ 24 ಜುಲೈ 2024 86.78
ಪಾಲ್ವಾಲ್ 24 ಜುಲೈ 2024 88.28
ಪಂಚಕುಲ 24 ಜುಲೈ 2024 88.64
ಪಾಣಿಪತ್ 24 ಜುಲೈ 2024 87.27
ರೇವಾರಿ 24 ಜುಲೈ 2024 87.47
ರೋಹ್ಟಕ್ 24 ಜುಲೈ 2024 88.06
ಸಿರ್ಸಾ 24 ಜುಲೈ 2024 89.05
ಸೋನಿಪತ್ 24 ಜುಲೈ 2024 87.76
ಯಮುನನಗರ 24 ಜುಲೈ 2024 88.07