ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ನಗರಗಳು : ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ, ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ನಗರಗಳು : ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ನಗರಗಳು : ಡೀಸೆಲ್ ದರಗಳು

ಭಾರತ : ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ